Ἀρχικὴ σελίς / ἱστορία / Ἀπρίλιος / 8 Ἀπριλίου / 8 Ἀπριλίου 1821. Ἀπελευθερώνοντας φρούρια…

8 Ἀπριλίου 1821. Ἀπελευθερώνοντας φρούρια…

8 Ἀπριλίου 1821. Ἀπελευθερώνοντας φρούρια...Ἡ Ἐπανάστασις στὴν Στερεὰ Ἑλλάδα εἶχε ἤδη ξεκινήση ἀπὸ τὴν Ἄμφισσα (Σάλωνα), στὶς 24 Μαρτίου τοῦ 1821, μὲ τὸν Πανουριᾶ, μέλος τῆς Φιλικῆς Ἑταιρείας, ποὺ ἀνέμενε σημάδια γιὰ νὰ «ἁνάψῃ τὴν φωτιά» καὶ στὴν Στερεὰ Ἑλλάδα. Μαζύ του, ἀπὸ τὴν ἀρχή, ὁ Ὀδυσσεὺς Ἀνδροῦτσος, ὁ Ἀθανάσιος Διάκος, ὁ Βασίλειος Μποῦσγος, ὁ Δῆμος Σκαλτσᾶς (Σκαλτσοδῆμος) ποὺ πολὺ γρήγορα, μὲ τὶς ἐνέργειές τους, ἀπηλευθέρωσαν τὸ Λιδωρίκιον καὶ τὴν Λειβαδιά.

Ἀμέσως μετὰ τὴν ἀπελευθέρωσιν τῆς Λειβαδιᾶς ὁ Ἀθανάσιος Διάκος ἔστειλε τὸν Ἰωάννη Λάππα νὰ πολιορκήσῃ τὶς Θῆβες. Οἱ Τοῦρκοι τῶν Θηβῶν ἀπεφάσισαν ἀρχικῶς νὰ ἀντισταθοῦν, μὰ συντόμως ἐκτὸς τῶν τειχῶν κατέφθασαν Βιλλιῶτες καὶ ὁ Βασίλειος Μποῦσγος μὲ τοὺς ἄνδρες τους, μὲ ἀποτέλεσμα οἱ ἔγκλειστοι τῶν Θηβῶν Τοῦρκοι νὰ ἐγκαταλείψουν κάθε προσπάθεια ἀντιστάσεως, καταφεύγοντας μὲ τὶς οἰκογένειές τους στὴν Χαλκίδα.

Στὸ μεταξὺ στὴν Μενδενίτσα (ἢ Μπενδενίτσα) τῆς Φθιώτιδος, ἰσχυρὰ θέσιν, Δυοβουνιώτης, μὲ τριακοσίους Μπουδουνιτσιῶτες, εἶχε ἐπιτεθῆ στοὺς ἐκεῖ Τούρκους ἀλλὰ δὲν ἐπέτυχε πολλά.

Τοὺς ὑπεχρέωσε ὅμως νὰ κλεισθοῦν στὸ ἐκεῖ φρούριον ἀπὸ τὶς πρῶτες ἡμέρες τῆς ἐκρήξεως τῆς ἐπαναστάσεως, βουθούμενος ἀπὸ τὸν Λουκᾶ Κόκκαλη καὶ τοὺς λιγοστούς του ἄνδρες.

Ἡ πρώτη ἐνίσχυσις ποὺ ἔλαβε ὁ Δυοβουνιώτης ἦταν ἀπὸ τὸν Κομνᾶ Τρᾶκα, καὶ τοὺς διακοσίους ἄνδρες του, ἀπὸ τὴν Ἀγόργιανη, ἀπεσταλμένο τοῦ Πανουριᾶ, δίχως ἐπίσης σημαντικὰ ἀποτελέσματα.

Ὅμως στὶς 8 Ἀπριλίου τοῦ 1821 κατέφθασε ἔξω ἀπὸ τὴν Μενδενίτσα ὁ Ἀθανάσιος Διάκος, μὲ τοὺς ἄνδρες του, γιὰ νὰ ἐνισχύση τὸν Δυοβουνιώτη.

Μὲ τὴν ἄφιξιν τοῦ Διάκου ἔγινε σύσκεψις κι ἀπεφασίσθη ἡ κατάληψις τῶν Θερμοπυλῶν καὶ ἡ ἐκκαθάρισις τῶν δρόμων ἀπὸ τὴν Λειβαδιᾶ ἔως τὴν Λαμία καὶ τῆς στενωποῦ τοῦ Σπερχειοῦ, ἀπὸ κάθε ἐχθρικὴ  δύναμιν, γιὰ νὰ ἀποκοποῦν οἱ Τοῦρκοι ἀπὸ τὰ κέντρα ἀνεφοδιασμοῦ κι ἐνισχύσεων. Κι ἀκριβῶς αὐτὴ ἡ ἀπόφασις ἔδωσε ἄλλον ἀέρα στοὺς ἐπαναστάτες.

Στὶς 13 Ἀπριλίου ἡ φρουρὰ τῆς Μπενδενίτσας παρεδίδετο, λόγῳ ἐλλείψεως τροφῶν καὶ οἱ ὑπόλοιποι Τοῦρκοι ἄρχισαν πλέον νὰ αἰσθάνονται πραγματικὰ τὴν ἀπειλὴ τῶν Ἑλλήνων.

Ὅμως ὁ Χουρσῆτ πασσᾶς, ἀπὸ τὰ Ἰωάννινα ὅπου εὑρίσκετο, πολιορκώντας τὸν Ἀλῆ πασσᾶ, ἀρκετὰ ἀδράνησε.

Μετὰ τὴν πτῶσιν τῶν Θηβῶν, τῆς Μπενδενίτσας, τὶς ἀπειλὲς στὴν Πελοπόννησον καὶ τὴν κατάληψιν τῶν Θερμοπυλῶν ὄφειλε νὰ ἀντιδράσῃ.

Καὶ πράγματι ἀντέδρασε ἄμεσα.

Διευθύνοντας τὸ μεγαλύτερο τμῆμα τῆς στρατιᾶς τῆς ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας, ἀπὸ τὴν Ἤπειρο ἀπέστειλε ἰσχυρὰ σώματα κατὰ τῶν «ἐπαναστατημένων ῥαγιάδων» στὴν Ἀνατολικὴ Στερεὰ Ἑλλάδα, τὰ ὁποῖα, σὲ συνεργασία μὲ στρατεύματα τοῦ Ὁμὲρ Βρυώνη, ἀπὸ τὴν Εὔβοια, ἐξεστράτευσαν κατὰ τῶν Ἑλλήνων.

Ἡ Ἐπανάστασις ἔπρεπε νὰ σβήσῃ…

Φιλονόη

«Οἱ ἔνδοξοι Ἕλληνες τοῦ 1821, οἱ πρωταγωνισταὶ τῆς Ἑλλάδος»,  Ἀγαπητὸς Σ. Ἀγαπητὸς
«Ἀνασκευὴ τῶν εἰς τὴν ἱστορίαν τῶν Ἀθηνῶν, ἀναφερομένων περὶ τοῦ Στρατηγοῦ Ὀδυσσέως Ἀνδρούτσου, τοῦ ἑλληνικοῦ τακτικοῦ καὶ τοῦ συνταγματάρχου Καρόλου Φαββιέρου», Παπαδοπούλου Κάρπου
«Ἀπάνθισμα τοῦ ἱστορικοῦ ἀγῶνος τῶν Ἑλλήνων», Παπαδοπούλου Κάρπου
«Ἡ Ἑλληνικὴ Ἐπανάστασις», Διονυσίου Κοκκίνου
«Ἡ ἐπανάστασις τοῦ ’21», Φωτιάδου Δημητρίου

εἰκόνα

Σχετικὰ μὲ τὸν συγγραφέα Φιλονόη Πόντου

Ἐλέγξτε ξανά

10 Αὐγούστου 1920. Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν

Τὰ ἐδάφη ποὺ ἔχασε ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία στὴν Συνθήκη τῶν Σεβρῶν Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν ...

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: