Ἀρχικὴ σελίς / ἱστορία / Ἀπρίλιος / 9 Ἀπριλίου / 9 Ἀπριλίου 1821. Tὸ …σύνθημα τῶν Ἀθηνῶν

9 Ἀπριλίου 1821. Tὸ …σύνθημα τῶν Ἀθηνῶν

9 Ἀπριλίου 1821. Tὸ ...σύνθημα τῶν Ἀθηνῶν

Κι ἐνᾦ ἡ φωτιὰ τῆς Ἐπαναστάσεως, ἀπὸ τὶς 24 Μαρτίου τοῦ 1821, φούντωνε σὲ ὅλην τὴν Στερεὰ Ἑλλάδα, οἱ θορυβημένοι Τοῦρκοι τῶν Ἀθηνῶν, γιὰ νὰ ἐξασφαλισθοῦν, ἀπεφάσισαν νὰ σφαγιάσουν τὸν ἑλληνικὸ πληθυσμό, ποὺ ζοῦσε ἐντὸς τῶν τειχῶν τῆς πόλεως. Τὴν ἀπόφασιν αὐτὴν ἐπέτυχε νὰ ἀλλάξῃ ὁ καδῆς Χατζῆ Χελὴλ ἐφέντης. Τὸ μόνον ποὺ ἀπέμενε στοὺς Τούρκους ἦταν νὰ φυλακίσουν τοὺς προκρίτους.
Ἄλλως τὲ καὶ στὴν Πελοπόννησον, λίγες ἡμέρες πρὸ τῆς μεγάλης ἐκρήξεως, ἐκλήθησαν οἱ σημαντικότεροι πρόκριτοι τῆς Πελοποννήσου νὰ μετακινηθοῦν πρὸς τὴν Τρίπολιν, κάτι τελικῶς ποὺ ἀπεδείχθη μοιραῖον γιὰ τοὺς περισσοτέρους ἐξ αὐτῶν, ποὺ ἐπείσθησαν νὰ (ἢ ἐφοβήθησαν νὰ μήν) ὑπακούσουν στὴν ἐντολή.

Στὶς 9 Ἀπριλίου συνέλαβαν τὸν Προκόπιο Βενιζέλο, τὸν Ἄγγελο Γέροντα καὶ τὸν Παλαιολόγο Βενιζέλο, τοὺς σημαντικοτέρους προκρίτους τῶν Ἀθηνῶν.
Μαζὺ μὲ αὐτούς, τὴν ἐπομένη,  10 Ἀπριλίου, συνελήφθησαν οἱ ἱερομόναχοι Φιλάρετος Τριανταφύλλης καὶ Ἄνθιμος Ἁγιοταφίτης, καθὼς καὶ οἱ λιγότερο σημαντικοὶ πρόκριτοι, Ἄγγελος ΒενιζέλοςἸωάννης Πανταζῆς,   Γεώργιος ΜπάρμπαντοςΔημήτριος ΚαρόρηςΦίλιππος Γουναράκης, Σπυρίδων Φ. Γουναράκης καὶ  Βασίλειος Σαράντης.
ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν Διονύσιος διέφυγε τῆς συλλήψεως, διότι ἀπουσίαζε στὴν Λειβαδιᾶ.

Οἱ συλληφθέντες μετεφέρθησαν στὴν Ἀκρόπολιν τῶν Ἀθηνῶν καὶ ἐφυλακίσθησαν κάτω ἀπὸ φρικτὲς συνθῆκες. Οἱ πρόκριτοι ποὺ διέφυγαν τῆς συλλήψεως κατέφυγαν μὲ τὶς οἰκογένειές στὰ διάφορα προξενεῖα.
Οἱ οἰκογένειες τῶν Τούρκων, 451 συνολικῶς, μετεφέρθησαν γιὰ ἀσφάλεια στὴν Ἀκρόπολιν.
Ὑψηλὸς ἀριθμὸς προσώπων γιὰ νὰ μπορέσουν νὰ τραφοῦν ἐπαρκῶς σὲ μίαν πολιορκία. Μίαν πολιορκία ποὺ ἐντὸς ὁλίγου θὰ ξεκινοῦσε.

Μέσα στὴν πολιτεία τῶν Ἀθηνῶν δὲν ὑπῆρχε ὀργανωμένο στρατιωτικὸ σῶμα, ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ ἀπειλήσῃ τοὺς Τούρκους καὶ τοὺς Ἀρβανῖτες, ἂν καὶ ἀρκετοὶ ἐπιφανεῖς Ἀθηναῖοι ἦσαν μέλη τῆς Φιλικῆς Ἑταιρείας. Αὐτὸ ὅμως δὲν ἐμπόδιζε τοὺς ἐκτὸς τῶν τειχῶν Ἀθηναίους νὰ προετοιμάζονται καταλλήλως.
Μάλιστα τὰ περισότερα ὅπλα, ποὺ εὑρέθησαν στὰ χέρια τῶν χωρικῶν, κατάφεραν νὰ τὰ ἐξαγάγουν ἀπὸ τὴν πολιτεία τὰ ἀδέλφια Σκουζέ (Παναγιώτης καὶ Γεωργαντᾶς), μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Καίσαρος Βιτάλη.
Ὑποστηρικτὴς σὲ αὐτὸ τὸ δύσκολο ἔργον, καθὼς καὶ κῆρυξ τῆς Φιλικῆς Ἑταιρείας, ὁ Δημήτριος Ζωγράφος.

Στὴν Χασιὰ  Μελέτης Βασιλείουκαὶ στὶς Ἀχαρνὲς (Μενίδιον)Ἀναγνώστης Κιουρκακιώτης, ὅπου ἦσαν τὰ σημαντικότερα περάσματα πρὸς τὴν πολιτεία, δύο σημαντικοὶ ἀρματολοί, μέλη τῆς Φιλικῆς Ἑταιρείας, μὲ τὰ στρατιωτικά τους σώματα, προετοιμάζοντο. Ὁ ἕνας μάλιστα, ὁ Μελέτης Βασιλείου, μὲ τὸ ποὺ διεδόθησαν τὰ πρῶτα νέα τῆς ἐπαναστάσεως κατάφερε κι ἔλαβε ἀπὸ τοὺς Τούρκους ἄδεια ἐπιστρατεύσεως, πρὸ κειμένου νὰ αὐξήσῃ τὸν ἀριθμὸ τῶν ἀνδρῶν του καὶ νὰ …προστατεύσῃ τὴν πολιτεία. Στὶς Ἀχαρνὲς ἐστήθη τὸ πρῶτο στρατόπεδον ποὺ σὲ λίγο καιρὸ ἀριθμοῦσε 1200 ἄνδρες.

Ὅταν διεδόθησαν τὰ νέα τῆς συλλήψεως τῶν προκρίτων, ἀν τὶ οἱ Ἀθηναῖοι νὰ τρομοκρατηθοῦν ἀπεφάσισαν νὰ κινηθοῦν ταχύτερα, ἂν καὶ τὸ μεγαλύτερο τμῆμα τοῦ στρατεύματος ἦταν ἄοπλο. (Μόλις οἱ μισοὶ εἶχαν ὅπλα. Οἱ ὑπόλοιποι τὰ κέρδισαν στὶς μάχες.)
Στὶς 18 Ἀπριλίου τοῦ 1821, αὐτοὶ οἱ δύο ἄνδρες κατὰ κύριον λόγο, στὸν Κάλαμο, μὲ τοὺς σχεδὸν ἀόπλους χωριάτες τους, ἐπέτυχαν σημαντικὸ πλῆγμα κατὰ τῶν Τούρκων τῆς Εὐβοίας, ποὺ ἐστάλησαν ἀπὸ τὸν Ὀμὲρ Βρυώνη γιὰ νὰ καταστείλουν τὶς ἐπαναστατικὲς ἑστίες.
Τὴν νύκτα τῆς 25ης πρὸς 26η Ἀπριλίου ὁ Βασιλείου καὶ ὁ Κιουρκακιώτης ἐπέτυχαν νὰ περάσουν, δίχως νὰ γίνουν ἀντιληπτοί, μὲ τμῆμα κάποιους λιγοστοὺς ἄνδρες τους, ἐπάνω ἀπὸ τὰ τείχη καὶ μαζὺ μὲ τὸν Δημήτριο Σκορδίνη καὶ τὸν Γιώργη Κουρτέση νὰ ἀνοίξουν τὶς πύλες τῆς Βομβονίστρας καὶ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, νὰ εἰσέλθουν οἱ λοιποὶ χωριᾶτες, ποὺ κατὰ κύριον λόγο κρατοῦσαν μαχαίρια κι ἀξίνες, καὶ μέσα σὲ λίγες ὧρες νὰ καταλάβουν τὴν πολιτεία. Ὁ πρῶτος ποὺ εἰσῆλθε ἦταν ὁ Μῆτρος Σαρκουδῆνος (Σαλλάρης) ἐνᾦ ὁ Κουρτέσης ἦταν ἄοπλος καὶ ἐξῳπλίσθη μετὰ τὴν εἴσοδόν του.

Στὶς 28 Ἀπριλίου τοῦ 1821, στὸ τουρκικὸ διοικητήριον, κυμάτιζε ἡ ἑλληνικὴ σημαία.
Στὴν Ἀκρόπολιν ὅμως παρέμεναν οἱ Τοῦρκοι.
Ἡ πολιορκία τῆς Ἀκροπόλεως ξεκίνησε σχεδὸν ἀμέσως, ἀλλὰ ἡ ἀπελευθέρωσις τῶν Ἀθηνῶν θὰ ἐρχόταν δώδεκα χρόνια ἀργότερα.

Φιλονόη

Πληροφορίες ἀπό:

«Ἱστορία τῶν Ἀθηνῶν, ακτὰ τὸν ὑπὲρ ἐλευθερίας ἀγῶνα», Διονυσίου Σουρμελῆ
«Οἱ ἔνδοξοι Ἕλληνες τοῦ 1821, οἱ πρωταγωνισταὶ τῆς Ἑλλάδος»,  Ἀγαπητὸς Σ. Ἀγαπητὸς
«Ἀνασκευὴ τῶν εἰς τὴν ἱστορίαν τῶν Ἀθηνῶν, ἀναφερομένων περὶ τοῦ Στρατηγοῦ Ὀδυσσέως Ἀνδρούτσου, τοῦ ἑλληνικοῦ τακτικοῦ καὶ τοῦ συνταγματάρχου Καρόλου Φαββιέρου», Παπαδοπούλου Κάρπου
«Ἀπάνθισμα τοῦ ἱστορικοῦ ἀγῶνος τῶν Ἑλλήνων», Παπαδοπούλου Κάρπου
«Ἡ Ἑλληνικὴ Ἐπανάστασις», Διονυσίου Κοκκίνου
«Ἡ ἐπανάστασις τοῦ ’21», Φωτιάδου Δημητρίου

 

 

Σχετικὰ μὲ τὸν συγγραφέα Φιλονόη Πόντου

Ἐλέγξτε ξανά

10 Αὐγούστου 1920. Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν

Τὰ ἐδάφη ποὺ ἔχασε ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία στὴν Συνθήκη τῶν Σεβρῶν Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν ...

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: