Ἀρχικὴ σελίς / Χωρίς κατηγορία / 25 Ἰουνίου 1821. Καταστροφὴ Καλαῤῥυτῶν καὶ Συῤῥάκου

25 Ἰουνίου 1821. Καταστροφὴ Καλαῤῥυτῶν καὶ Συῤῥάκου

25 Ἰουνίου 1821. Καταστροφὴ Καλαῤῥυτῶν καὶ ΣυῤῥάκουἩ πολιορκία τοῦ Ἀλῆ πασσᾶ καὶ τῶν Ἰωαννίνων ἀπὸ τὶς δυνάμεις τοῦ σουλτάνου Μαχμοῦτ Β, συγκέντρωσε μεγάλα σὲ ἀριθμὸ στρατεύματα στὴν Ἤπειρο, μὲ ἀποτέλεσμα οἱ Ἕλληνες τῶν γειτονικῶν περιοχῶν νὰ διστάζουν γιὰ ἐπαναστατικὲς κινήσεις, γνωρίζοντας πὼς δὲν θὰ μποροῦσαν νὰ τὶς ἀντιμετωπίσουν.
Παρ΄ ὅλα αὐτά, ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς Σουλιῶτες, σὲ δύο μοναδικὰ χωριὰ τῆς Ἠπείρου, τοὺς Καλαῤῥῦτες καὶ τὸ Συῤῥάκο, ἡ σημαία τῆς ἐπαναστάσεως ἀνέμιζε σχεδὸν ταὐτόχρονα μὲ τὶς ὑπόλοιπες ἑλληνικὲς περιοχές.
Ἰμπραὴμ Περμάτη, φρούραρχος, ὑπεχρεώθη σὲ ἀναχώρησιν, γιὰ νὰ ἐπιστρέψῃ μὲ ἐνισχύσεις καὶ νὰ τιμωρήσῃ παραδειγματικῶς τοὺς ἐπαναστάτες.

Πρωτεργάτης τῶν πολεμικῶν ἐπιχειρήσεων ἦταν ὁ Γιαννάκης Ῥάγκος, ἔμπειρος ὁπλαρχηγὸς τῆς περιοχῆς.
Μαζύ του, ὑποστηρικτὲς καὶ φιλικοί, ἀρκετοὶ κάτοικοι τῆς περιοχῆς.

Ἰωάννης Κωλέττης, ἐπὶ κεφαλῆς τῶν Συῤῥακιωτῶν, ὅπως ἐπίσης καὶ  ὁ Γεώργιος Τουρτούρης, ἀρχηγὸς τῶν Καλαῤῥυτῶν, μαζὺ μὲ τὸν Πρωτοπαπᾶ Σγοῦρο καὶ τὸν Νικόλαο Γιαννῖκο., ξεσήκωσαν τοὺς συντοπῖτες τους, μὴ ἔχοντας ὅμως πολεμικὴ ἀντίληψιν.(Ἐπίσης ἀπὸ τὸ Συῤῥάκο ἦταν ὁ ποιητής μας Κώστας Κρυστάλης)

Τὸ ἀρχικὸ σχέδιο ἦταν ἀρκετὰ καλό.
Τὰ χωριὰ καὶ οἱ κωμοπόλεις θὰ ἐπαναστατοῦσαν, ὁ Ῥάγκος θὰ ὑπεστήριζε καὶ σὲ βοήθειά τους θὰ ἔσπευδε ὁ Μάρκος Μπότσαρης, μαζὺ μὲ τὸν Γῶγο Μπακόλα καὶ τὸν Νικόλαο Στορνάρη. Στόχος τῶν ὁπλαρχηγῶν, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἀπελευθέρωσιν τῶν δύο κωμοπόλεων, ἦσαν καὶ τὰ Καστανοχώρια.
Ἐὰν ἐπετύγχανον θὰ δυσχερένετο πολὺ ἡ ἐπιχείρισις τῶν σουλτανικῶν στρατευμάτων.

Ὅμως ἂν καὶ ὑπῆρχαν συμφωνίες μὲ τοὺς Τσάμηδες καὶ τοὺς Σουλιῶτες, ποὺ θὰ ἐπέτρεπαν στὸν Μπότσαρη νὰ ἐπιχειρήσῃ μὲ τοὺς ὑπολοίπους Ἠπειρῶτες, οἱ Τσάμηδες παρεβίασαν τὴν συμφωνία, εἰσβάλοντας στὸ Σοῦλι καὶ ὁ Μπότσαρης ἔσπευσε νὰ τὸ ὑπερασπισθῇ. Ἀπησχολημένος στὰ τῆς ἰδιαιτέρας πατρίδος του ζητήματα, ἀδυνατοῦσε νὰ παρίσταται ταὐτοχρόνως καὶ στὶς ἐπαναστατημένες περιοχές.
Εὐκαιρίας δοθείσης αὐτοῦ τοῦ στρατιωτικοῦ κενοῦ, κι ἐφ΄ ὅσον ἤδη οἱ Καλαῤῥῦται καὶ οἱ Συῤῥακιῶται εἶχαν ἐπαναστατήση, ὁ Χουρσῆτ ἔστειλε στρατεύματα καὶ κατέστρεψε τὶς Κωμοπόλεις.
Ἂν καὶ ὁ Μπότσαρης ἔσπευσε νὰ βοηθήσῃ, ἦταν πλέον ἀργά.

ν τ πείρῳ κτς τν Σουλιωτῶν πανέστησαν κατ τάς τυραννίας κα α περ τν σειρν το Πίνδου κωμοπόλεις Καλαρρῦταις κα Συράκου, ποκλείσαντες ντός τινων οκιν τν θωμανν φρουραρχούντα κε μπραχμ Περματν μετ 300 λβανών. π κεφαλς τν λλήνων ωάννης άγκος τν πολιόρκησεν π 10 μέρας, μετ τάς ποίας δι συνθήκης τν φκε κα νεχώρησεν, ξερχόμενος δ τς πόλεως λβανς ερεν ρχόμενα στρατεύματα ξ ωαννίνων, σταλέντα παρ το Χουρστ Πασσᾶ, συνωδεύοντο δ π χριστιανος Γοστιτσάνους.
Εἰσελθόντα δὲ ἀναιμωτὶ ἐκυρίευσαν τὰς Κωμοπόλεις, τῶν ὁποίων οἱ δυστυχεῖς κάτοικοι μόλις προέλαβον νὰ φύγωσιν μετὰ τῶν οἰκογενειῶν των, ὁμοίως ἀνεχώρησε καὶ ὁ ἀρχηγὸς Ῥάγκος ἄνευ οὐδεμιᾶς ἀντιστάσεως, αἱ δὲ Κωμοπόλεις λεηλατηθεῖσαι ἐπυρπολήθησαν.

Ὁ Μάρκος Βότζαρης πληροφορηθείς, ὅτι Ὀθωμανικὸς στρατὸς ἀπεστάλη ἐξ Ἰωαννίνων εἰς Καλαῤῥύταις κατὰ τῶν ἐπαναστατησάντων Ἑλλήνων, παραλαβὼν 400 πατριώτας, ἔσπευσε διευθυνόμενος πρὸς τὸ μέρος ἐκεῖνο, διὰ νὰ δόσῃ τὴν ἀπαιτουμένην συνδρομήν, ἀτυχῶς ὅμως καθ’ ὁδὸν ἔμαθεν ὅτι οἱ Καλαῤῥῦται δὲν ἐδύναντο ν΄ ἀντισταθῶσι κατὰ τοῦ ἐχθροῦ καὶ ἀνεχώρησαν ἅπαντες, μετὰ τοῦ ἀρχηγοῦ των Ἰ. Ῥάγκου
Πικρῶς λυπηθεὶς ὁ Βότζαρης διὰ τὴν καταστροφὴν τῶν συμπολιτῶν του, ἐπανῆλθε εἰς τὴν πατρίδα του, πνέων ἐκδίκησιν κατὰ τῶν ἐχθρῶν τῆς πίσεως καὶ πατρίδος.

Ἡ καταστροφὴ τῶν Καλαῤῥυτῶν ἐπέφερε γενικὴν καταστροφὴν εἰς τοὺς Ἠπειρώτας, διότι εἶχον ἐξαποστείλει ἐκεῖ ἅπασα τὴν κινητὴν αὐτῶν περιουσίαν καὶ τὰ πολύτιμα αὐτῶν πράγματα καὶ αὐτοὶ οἱ πολῖται τῶν Ἰωαννίνων καὶ ἄλλων μερῶν, διὰ τὸν φόβον τῶν στρατευμάτων, τὰ ὁποῖα ἦσαν ἐστρατοπεδευμένα ἐντὸς τῶν Ἰωαννίνων, πρὸς πολιορκίαν τοῦ Ἀλῆ Πασσᾶ.
Μετὰ τὴν λαφυραγωγίαν λοιπὸν τῶν Καλαῤῥυτῶν καὶ πυρπόλησιν συναπετεφρώθνη τὸ πᾶν.

Λάμπρος Κουτσονίκας
βιβλίον Β

Τὴν ἐκστρατεία κατὰ τῶν Κωμοπόλεων αὐτῶν ἀνέλαβε ὁ Ἰσμαὴλ Πασσᾶς Πλιάσσας.

Φιλονόη

Πληροφορίες ἀπό:

«Γενικὴ Ἱστορία τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως»,  Λάμπρου Κουτσονίκα
«Ἱστορία τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως, Κόκκινος Διονύσιος

Σημείωσις

Οἱ ἀναφορὲς γιὰ τὶς ἡμερομηνίες εἶναι ἀσαφεῖς, ἐκτὸς ἴσως ἀπὸ τὴν ἀναφορὰ τῆς 10ης Ἰουνίου, ποὺ σχετίζεται μὲ τὸν Μάρκο. Τὴν τελικὴ ἡμερομηνία ἔλαβα ἀπὸ τὶς ἐπετειακὲς ἀναφορές.

εἰκόνα

Σχετικὰ μὲ τὸν συγγραφέα Φιλονόη Πόντου

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: