Ἀρχικὴ σελίς / ἱστορία / Ἰούλιος / 29 Ἰουλίου / 29 Ἰουλίου 1919. Ἡ μυστικὴ συμφωνία Ἑλλάδος Ἰταλίας

29 Ἰουλίου 1919. Ἡ μυστικὴ συμφωνία Ἑλλάδος Ἰταλίας

Στὶς 8 Ἰουνίου τοῦ 1917, ἐν μέσῳ ἀναστατώσεων, ποὺ προεκάλεσε τὸ πραξικόπημα Βενιζέλου στὴν Θεσσαλονίκη (26 Σεπτεμβρίου / 9 Ὀκτωβρίου τοῦ 1916) καὶ ποὺ ἐξυπηρετοῦσε μόνον αὐτοὺς ποὺ διὰ τῆς βίας ἤθελαν τὴν Ἑλλάδα νὰ συμμετάσχῃ στὸν Α΄ Παγκόμιον Πόλεμον, ἔχουμε ἀπὸ τοὺς Ἰταλοὺς κατάληψιν τῶν Ἰωαννίνων καὶ τὴν ἐκ τοῦ μὴ ὅντος …γέννησιν τοῦ ἀλβανικοῦ κράτους.
Ἑνὸς κράτους ποὺ δὲν εἶχε λόγους ὑπάρξεως παρὰ μόνον γιὰ νὰ ἐξυπηρετήσῃ τὶς βλέψεις τῶν Ἰταλῶν στὴν Χερσόνησον τοῦ Αἵμου, ποὺ ἤθελαν ἐπαρχία τους τὰ συγκεκριμένα ἐδάφη.

8 Ἰουνίου 1917. Κατάληψις τῶν Ἰωαννίνων ὑπὸ τῶν Ἰταλῶν καὶ ἡ «γέννησις» τῆς Ἀλβανίας.

Ἀπόδειξις αὐτοῦ τοῦ συμπεράσματος εἶναι τὸ μυστικὸν σύμφωνον Βενιζέλου Τιττόνι, ποὺ ὑπεγράφη κατὰ τὴν διάρκεια τῶν συνομιλιῶν γιὰ τὴν συνθήκη τῶν Σεβρῶν.

29 Ἰουλίου 1920. Ἡ μυστικὴ συμφωνία Ἑλλάδος Ἰταλίας1

Στὸ παρασκήνιον τῶν συνομιλιῶν γιὰ τὴν ὑπογραφὴ τῆς Συνθήκης τῶν Σεβρῶν (28 Ἰουλίου / 10 Αὐγούστου – τοῦ 1919) ὁ Ἐλευθέριος Βενιζέλος, τότε πρωθυπουργὸς τῆς …«ἐπαναστατικῆς κυβερνήσεως» τῆς Ἑλλάδος, καὶ ὁ Τομᾶζο Τιττόνι, ὑπουργὸς ἐξωτερικῶν τότε τῆς Ἰταλίας, συνυπέγραψαν -μυστικὴ –  συμφωνία, τὸ γνωστὸ «Σύμφωνον Βενιζέλου – Τιττόνι», βάσει τοῦ ὁποίου προορίζετο νὰ ἀποδοθοῦν στὴν Ἑλλάδα τμῆμα τῆς Βορείου Ἠπείρου, ἔως τὴν Κορυτσᾶ, ἀλλὰ καὶ  τὰ Δωδεκάνησα – πλὴν τῆς Ῥόδου καὶ τῆς Μεγίστης (Καστελλόριζον), ποὺ θὰ ἐπεστρέφοντο ὅμως μόνον κατόπιν δημοψηφίσματος καὶ ἐφ΄ ὅσον φυσικὰ καὶ οἱ Ἄγγλοι θὰ ἐπέστρεφαν τὴν Κύπρο στὴν Ἑλλάδα
Σὲ ἀντιστάθμισμα οἱ Ἰταλοὶ θὰ παγίωναν τὴν θέσιν τους στὸ προτεκτοράτο τους, τὴν Ἀλβανία, μὲ βάσιν τὸν Αὐλῶνα καὶ θὰ μοιράζοντο μὲ τοὺς Ἕλληνες τὴν περιοχὴ τῆς Σμύρνης, στὴν Μικρᾶ Ἀσία, ποὺ τότε περνοῦσε στὴν ἑλληνικὴ ἐποπτεία.

Τὸ ἐν λόγῳ σύμφωνον ὅμως ἔπασχε στὸ ἄρθρον 10, βάσει τοῦ ὁποίου ἀπαιτεῖτο διεθνὴς ἐπικύρωσις, κάτι ποὺ οὐδέποτε συνέβη.
Ἀποτέλεσμα αὐτοῦ ἦταν νὰ καταπέσῃ συντόμως, ἀπὸ πλευρᾶς τῶν Ἰταλῶν, ἄν καὶ οἱ ἀξιώσεις τῶν Ἰταλῶν στὴν Μικρὰ Ἀσία (ἐπαρχίαι Ἀϊδινίου καὶ Μεντεσέ) ὄχι μόνον δὲν κατέπεσαν, ἀλλὰ λειτούργησαν καὶ ὡς μοχλὸς ἀσκήσεως νέων πιέσεων κατὰ τῆς Ἑλλάδος, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἐπιταχύνουν τὰ γεγονότα ποὺ ὁδήγησαν στὴν Μικρασιατικὴ καταστροφή.

29 Ἰουλίου 1920. Ἡ μυστικὴ συμφωνία Ἑλλάδος Ἰταλίας3

Ὁ Βενιζέλος ἀποκαλύπτει δημοσίως τὴν συμφωνία, κατὰ τὴν διάρκεια τῶν διαβουλεύσεωνν στὴν Σέβρ, ἀλλὰ στὸ μεταξύ, ἀπὸ τὶς 22 Ἰουλίου τοῦ 1920 ἀλλάζει ὁ ὐπουργὸς ἐξωτερικῶν τῆς Ἰταλίας καὶ συνεπῶς ἀλλάζει ἡ θέσις τῆς Ἰταλίας γιὰ τὸ σύμφωνον.
Κατ’ ἐπέκτασιν δὲν ἐπῆλθε ἐπικύρωσις αὐτῆς.

Τὸ σύμφωνον Βενιζέλου – Τιττόνι κατέπεσε πλήρως ἐπισήμως, βάσει καταγγελίας ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῆς Ἰταλίας, βασιζομένης στὸ 7ον ἄρθρον, μὲ τὴν παράδοσιν τῆς ἐπαρχίας τῆς Σμύρνης στὴν …ὑψηλὴ προστασία τῶν …«συμμάχων» μας, στὶς 25 Αὐγούστου τοῦ 1922.

Οὔτε τὸ σύμφωνον αὐτό, ἀλλὰ οὔτε καὶ ἡ συνθήκη τῶν Σεβρῶν ἐπεκυρώθησαν, ὡς νόμοι τοῦ κράτους.
Περάσαμε κατ’  εὐθείαν σὲ ἐκλογές, ἀπώλεια τῶν ἐκλογῶν καὶ τῆς κυβερνήσεως ἐκ τοῦ Βενιζέλου καὶ φυσικὰ ὁδηγηθήκαμε στὴν γνωστή μας Μικρασιατικὴ καταστροφή.

Φιλονόη

 

 Πληροφορίες ἀπό:

ἐθνικὸν ἵδρυμα ἐρευνῶν, ἀρχεῖον « Ἐλευθέριος Βενιζέλος»

Πολιτικὴ ἱστορία τῆς Νεωτέρας Ἑλλάδος, Σπυρίδων Μαρκεζίνης

Ἐγκυκλοπαίδεια «Πυρσός»

Συνθῆκαι

εἰκόνα

καὶ εἰκόνα

Ἡ διακήρυξις τῶν ἐκλογῶν ἀπὸ ἐδῶ.

Σχετικὰ μὲ τὸν συγγραφέα Φιλονόη Πόντου

Ἐλέγξτε ξανά

10 Αὐγούστου 1920. Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν

Τὰ ἐδάφη ποὺ ἔχασε ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία στὴν Συνθήκη τῶν Σεβρῶν Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν ...

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: