Ἀρχικὴ σελίς / ἱστορία / Ἰούνιος / 20 Ἰουνίου / 20 Ἰουνίου 1824. Ξεκινᾶ ἡ ἐπίθεσις κατὰ τῶν Ψαῤῥῶν.

20 Ἰουνίου 1824. Ξεκινᾶ ἡ ἐπίθεσις κατὰ τῶν Ψαῤῥῶν.

Μετὰ τὴν καταστροφὴ τῆς Κάσου, στὶς 29 Μαΐου τοῦ 1824, ὁ Χοσρὲφ πασσᾶς, ὁ ναύαρχος τοῦ Ἰμπραῆμ πασσᾶ, στοχεύει στὰ Ψαῤῥά

Ἦταν εὔκολο νὰ ἐπιτεθῇ ἐκεῖ, ἐὰν ὁ στόλος μας δὲν τὰ ἐπροστάτευε. Κι ὁ στόλος μας δὲν τὰ ἐπροστάτευσε.Γεώργιος Κουντουριώτης, πρόεδρος τοῦ Ἐκτελεστικοῦ, ἀλληλογραφοῦσε μὲ τοὺς Ψαῤῥιανοὺς σὰν νὰ μὴν συνέβαινε κάτι σοβαρό. Μάλιστα τὸ ἐκτελεστικὸ ἔστειλε στὴν Κάσο τὸν στόλο μας, ὄχι γιὰ νὰ τὴν προστατεύσῃ, ἐφ΄ ὅσον εἶχε ἤδη καταστραφῇ, ἀλλὰ γιὰ νὰ ἐλέγξῃ τὶς ζημίες καὶ τὸ μέγεθος τῆς συμφορᾶς. Δῆλα δὴ ἀν τὶ νὰ σπεύσουν νὰ προστατεύσουν τὰ Ψαῤῥὰ περιτριγύριζαν γύρω ἀπὸ τὰ ἀπωλεσθέντα.

 Στὶς 20 Ἰουνίου, στὶς 4:00 τὰ ξημερώματα, ἐνεφανίσθη ἀνοικτὰ τοῦ Σιγρίου ὁ τουρκικὸς στόλος.

Οἱ Ψαῤῥιανοὶ εἶχαν ἀποφασίσῃ νὰ ἀντισταθοῦν στὴν στεριά. Μὲ τὸ ποὺ ἐμφανίζεται ὁ αἰγυπτιακὸς στόλος ὁ κάθε Ψαῤῥιανὸς ἦταν στὴν θέσι του.

Διακόσια τριάντα πέντε (235) μικρὰ καὶ μεγάλα πλεούμενα ἐκάλυψαν τὴν θάλασσα πέριξ τῶν Ψαῤῥῶν. Ἀρκετὰ ἀπὸ  τὰ πλοῖα τοῦ αἰγυπτιακοῦ στόλου ἦτο εὐρωπαϊκά. Ἐντός τους περισσότεροι ἀπὸ 15.000 πολεμιστές, πανέτοιμοι νὰ πνίξουν στὸ αἷμα τὸν ἡρωϊκὸ νησί. (Κατὰ Νικόδημον ὁ στρατὸς ποὺ ἐπέβαινε ἐπὶ τῶν εὐρωπαϊκῶν πλοίων ξεπερνοῦσε τὶς 28.000.)

Δὲν θὰ μποροῦσαν νὰ ἐπιλέξουν καταλληλοτέραν ἡμέρα γιὰ ἀπόβασιν οἱ Αἰγύπτιοι. Ὁ ἄνεμος οὔριος καὶ οἱ Ψαῤῥιανοὶ «πιασμένοι στὴν φάκα», σὰν τὰ ποντίκια. Λίγο ἀργότερα ὁ στόλος ἔδειξε νὰ κατευθύνεται πρὸς ἀπόβασιν στὸν ὅρμο τοῦ Κανάλου. Οἱ Ψαῤῥιανοὶ περίμεναν πανέτοιμοι. Ὁ Χοσρὲφ διέταξε ἀπόβασιν.

Παρ’ ὅλην τὴν ἄμυνα, ἦτο τόσο μεγάλος ὁ ὄγκος τῶν στρατευμάτων, ποὺ παρὰ τὶς ἀπώλειες πολλοὶ ἀποβιβάζοντο. Ὁρμοῦν κατὰ τῶν θέσεων τῶν Ψαῤῥιανῶν, ποὺ εἶχαν στήσῃ γερὰ ταμπούρια. Ὀπισθοχωρεῖ τὸ πρῶτο κύμα τῶν Αἰγυπτίων.

Ἀκολουθεῖ δευτέρα ἀπόβασις τῶν Αἰγυπτίων. Αὐτὴν τὴν φορὰ ὁ Χοσρὲφ ἀποσύρει τὰ πλεούμενα γιὰ νὰ μὴν ἔχουν δυνατότητα ἐπιστροφῆς οἱ ἄνδρες του, παρὰ μόνον ἐπιθέσεως.

Πράγματι ἐπολέμησαν μὲ λύσσα ἀλλὰ ἐχάθησαν.

Ἐνύκτωσε…  Μὰ ὁ Χοσρὲφ ἔστειλε τρίτο σῶμα.

Μέσα στὴν νύκτα οἱ Ψαῤῥιανοὶ ἀντιστέκονται μὲ ὅλες τους τὶς δυνάμεις. Χάνεται καὶ αὐτὸ τὸ τρίτο τμῆμα τοῦ αἰγυπτιακοῦ στρατοῦ.

Ξημέρωνε ἡ 21η Ἰουνίου.

Νέες πειραματικὲς δράσεις τοῦ Χοσρὲφ γιὰ νὰ καταπατήσῃ τὸν ξερόβραχο τῶν Ψαῤῥῶν.

Νέες ἡρωϊκὲς σελίδες στὴν ἱστορία τῶν Ψαῤῥῶν.

Κι ὁ στόλος στὴν Κάσο, μετροῦσε τὰ πόσα τετραγωνικὰ στάκτης ἄφησε πίσω του ὁ Αἰγύπτιος.

Φιλονόη.

Πληροφορίες ἀπὸ τὴν «Ἐπαναστασι τοῦ ’21» τοῦ Δημητρίου Φωτιάδου.

φωτογραφία

Σχετικὰ μὲ τὸν συγγραφέα Φιλονόη Πόντου

Ἐλέγξτε ξανά

10 Αὐγούστου 1920. Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν

Τὰ ἐδάφη ποὺ ἔχασε ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία στὴν Συνθήκη τῶν Σεβρῶν Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν ...

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: