Ἀρχικὴ σελίς / ἱστορία / Ἰούνιος / 24 Ἰουνίου / 24 Ἰουνίου 1913. Ὁ Ἑλληνικὸς στρατὸς ξεκινᾶ γιὰ τὴν ἀπελευθέρωσι τῶν Σερρῶν.

24 Ἰουνίου 1913. Ὁ Ἑλληνικὸς στρατὸς ξεκινᾶ γιὰ τὴν ἀπελευθέρωσι τῶν Σερρῶν.

Μετὰ τὴν ἀπελευθέρωσι τῆς Νιγρίτας, τοῦ Κιλκίς, τοῦ Λαχανᾶ καὶ τῆς Δοϊράνης, ὁ Ἑλληνικὸς στρατός, κατὰ διαταγὴν τοῦ Κωνσταντίνου, παρετάχθῃ στὴν γραμμὴ ΓευγελῆςΔοβατεπέ, δεξιὰ ὄχθη τοῦ Στρυμῶνος, μὲ στόχο νὰ ἀναπτυχθῇ καὶ νὰ ἐπιτεθῇ  κατὰ τῶν θέσεων ποὺ κρατοῦσαν οἱ Βούλγαροι στὸ ὅρος Κερκίνη (Μπέλλες), στὴν Στρώμνιτσα καὶ στὶς Σέρρες.

Στὶς 24 Ἰουνίου τοῦ 1913 τὸ στράτευμα ξεκινᾶ σὲ γραμμικὴ παράταξι.
Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς πορείας του συναντᾶ κατοίκους τῆς Στρώμνιτσας, οἱ ὁποῖοι εἶχαν μάθῃ πὼς οἱ Βούλγαροι ἐπέστρεφαν γιὰ νὰ ἀνατινάξουν τὶς γέφυρες τοῦ Στρυμῶνος καὶ νὰ λεηλατήσουν τοὺς πληθυσμούς, κάτι ποὺ ἀπεδείχθῃ στὴν πορεία ἀληθές.

Ἡ διάταξις τοῦ στρατεύματος εἶχε ὥς ἐξῇς:
Στὸ κέντρο παρέμειναν ἡ Δευτέρα, ἡ Τετάρτη καὶ ἡ Πέμπτη Μεραρχία. Προορισμός τους, μέσῳ τῶν διαβάσεων τοῦ ὅρους Κερκίνη (Μπέλλες),  νὰ φθάσουν στὴν κοιλάδα τῆς Στρώμνιτσας.

Ἡ Ἑβδόμη Μεραρχία εὑρίσκετο κοντὰ στὸ Ὄρλιακό.

Μανουσογιαννάκης, μὲ τὴν Πρώτη καὶ τὴν Ἕκτη Μεραρχία, ἐκκινήθῃ βορειότερα.

Ἡ νέα ἀνάπτυξις τῆς στρατιᾶς, γιὰ κάποιον προσεκτικὸ παρατηρητή, ὑπεδείκνυε τὸν κύριο στόχο τοῦ Κωνσταντίνου. Τὴν ἐπομένη, 25 Ἰουνίου τοῦ 1913, τὰ πρῶτα ἀποτελέσματα αὐτῶν τῶν κινήσεων ἄρχισαν νὰ διαφαίνονται. Οἱ στοχευμένες θέσεις περνοῦσαν, ἡ μία πίσω ἀπὸ τὴν ἄλλην, στὴν κατοχὴ τῶν Ἑλλήνων.

Τὸ μεγάλο πρόβλημα ποὺ ἐπαρουσιάσθη ἀπὸ τὴν κατάληψιν τῆς Δοϊράνης καὶ μετά, ἦτο ἡ χολέρα. Οἱ Βούλγαροι, ποὺ πανικόβλητοι ἄφηναν πίσω τὰ προσωπικά τους ἀντικείμενα, ἐμαστίζοντο ἀπὸ τὴν χολέρα. Μὲ τὴν κατάληψιν τῶν θέσεών τους ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες αὐτὰ τὰ ἀντικείμενα περιήρχοντο στὴν κατοχὴ τῶν Ἑλλήνων. Πολὺ εὔκολα λοιπὸν ἄρχισε νὰ ἐξαπλώνεται ἡ χολέρα, ἡ ὁποία ὅμως τελικῶς ἀντιμετωπίσθη μὲ μαζικοὺς ἐμβολιασμούς.

Φιλονόη.

φωτογραφία

Πληροφορίες ἀπὸ τὸ «οἱ Πόλεμοι 1912-1913» τοῦ Σπυρίδωνος Μελᾶ.

Σχετικὰ μὲ τὸν συγγραφέα Φιλονόη Πόντου

Ἐλέγξτε ξανά

10 Αὐγούστου 1920. Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν

Τὰ ἐδάφη ποὺ ἔχασε ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία στὴν Συνθήκη τῶν Σεβρῶν Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν ...

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: