Ἀρχικὴ σελίς / ἱστορία / Ἰούνιος / 25 Ἰουνίου / 25 Ἰουνίου 1913. Ἡ ἀπελευθέρωσις τοῦ ὅρους Κερκίνη.

25 Ἰουνίου 1913. Ἡ ἀπελευθέρωσις τοῦ ὅρους Κερκίνη.

Στὶς  24 Ἰουνίου τοῦ 1913 ἡ Ἑλληνικὴ στρατιά, σὲ γραμμικὴ παράταξι, ἀπὸ τὴν γραμμὴ ΓευγελῆςΔοβατεπέ, (δεξιὰ ὄχθη τοῦ Στρυμῶνος), ξεκινᾶ γιὰ τὴν ἀπελευθέρωσι ὅλων τῶν περιοχῶν ποὺ κατεῖχαν οἱ Βούλγαροι πέριξ τοῦ ὅρους Κερκίνη (Μπέλλες).

Οἱ πορεῖες σκληρές, ἀλλὰ σὲ κάθε περίπτωσιν οἱ Βούλγαροι ἐτρέποντο εἰς φυγήν.

Οἱ μάχες ποὺ ἐδόθησαν πέριξ τοῦ ὅρους Κερκίνη ἦταν λιγότερες σὲ ἀριθμό, διότι ἤδη οἱ Βούλγαροι ἔτρεχαν πανικόβλητοι νὰ ἀσφαλισθοῦν σὲ βορειότερα περάσματα, μὲ τὴν ἐλπίδα νὰ ἀνακόψουν τὴν προέλασι τῶν Ἑλληνικῶν στρατευμάτων.  Τὴν ἴδια στιγμὴ ὅμως καὶ οἱ Σέρβοι ἐκινοῦντο νοτιότερα, μὲ ἀποτέλεσμα οἱ Βούλγαροι νὰ βάλονται ἀπὸ δύο μέτωπα.Οἱ διαβάσεις τοῦ ὅρους Κερκίνη ἐκκαθαρίσθησαν ἀπὸ τὸν Ἑλληνικὸ Στρατό.

Ἡ διάβασις πρὸς τὸ Γάβροβον, τὸ ὑψόμετρον 1494, κατελήφθῃ ἀπὸ τὴν Τετάρτη Μεραρχία.

Ἡ Δευτέρα Μεραρχία κατέλαβε τὸ ὑψόμετρον 1063, μὲ κατεύθυνσιν πρὸς Μπαλαντζί.

Ἡ Πέμπτη Μεραρχία κατέλαβε τὴν διάβασι πρὸς τὸ Κωστούρινο.

Ἡ Δεκάτη Μεραρχία, σὲ συνεργασία μὲ τὴν Τρίτη, τὴν διάβασι πρὸς τὸ Κάλκοβο.

Ἡ Ἑβδόμη Μεραρχία διετάχθῃ νὰ παραμείνῃ στὴν δεξιὰ ὄχθη τοῦ Στρυμῶνος γιὰ νὰ καλύπτῃ τὶς διαβάσεις τοῦ ποταμοῦ.

Στὶς 25 Ἰουνίου τοῦ 1913 τὸ ὅρος Κερκίνη, μαζὺ μὲ τὶς διαβάσεις του, εἶχε περιέλθῃ σὲ Ἑλληνικὰ χέρια.

Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς διόδου τῆς Δεκάτης Μεραρχίας ἀπὸ τὸ ὅρος Κερκίνη,  ὁ Μέραρχος ἔλαβε τὴν πληροφορία τῆς ἐκκενώσεως τῆς Στρωμνίτσης ἀπὸ τοὺς κατοίκους της. Πολλοὶ ἄμαχοι ἦσαν διασκορπισμένοι στὸ ὅρος Κερκίνη, στὴν προσπάθειά τους νὰ ἀποφύγουν ἀντίποινα τῶν Βουλγάρων, ποὺ κατὰ δικές τους πληροφορίες, ἐπέστρεφαν στὴν Στρώμνιτσα γιὰ νὰ ἀντεκδικηθοῦν τοὺς κατοίκους.

Ἄν καὶ πράγματι κάποιες ὁμάδες Βουλγάρων διέπραξαν τέτοιου εἴδους ἐγκλήματα, τελικῶς ἀπεδείχθῃ πὼς τὸ στράτευμα ποὺ ἐπλησίαζε στὴν Στρώμνιτσα ἦτο τῶν Σέρβων. Οἱ κάτοικοι ἐπέστρεψαν στὰ τῶν οἴκων τους.

Φιλονόη.

Σημείωσις.

Ἕνα ἀξιομνημόνευτον περιστατικόν, ποὺ ἀπησχόλησε τὴν Δεκάτη Μεραρχία κυρίως, διότι ἀποτελοῦσε τὸ ἀριστερὸν ἄκρον τῆς Στρατιᾶς,  ἦτο ἡ καθημερινὴ παρενόχλησίς της ἀπὸ Βουλγάρους κομιτατζῆδες.

Οἱ κομιτατζῆδες αὐτοὶ ὅπου συνταντοῦσαν ταχυδρόμους, χωροφύλακες, στρατιῶτες μεμονωμένους, ἀλλὰ καὶ ἀμάχους πολῖτες, ἐπετίθεντο αἰφνιδίως καὶ τοὺς δολοφονοῦσαν.

Ὁ Μέραρχος ἀπεφάσισε νὰ τουφεκίζεται κάθε ὁπλισμένος, μὴ στρατιώτης, ποὺ θὰ εὑρίσκετο πέριξ τῆς Μεραρχίας. Σκληρότατον μέτρον ἀλλὰ συντόμως ἀπέδωσε καρπούς. Πολὺ γρήγορα ἔπαυσαν οἱ ὀχλήσεις μὲ ἀποτέλεσμα καὶ οἱ ταχυδρόμοι, στρατιωτικοὶ καὶ μή, ἀλλὰ κυρίως οἱ πολῖτες, νὰ μποροῦν νὰ μετακινοῦνται πλέον ἐλεύθερα.

Πληροφορίες ἀπὸ τὸ «οἱ Πόλεμοι 1912-1913» τοῦ Σπυρίδωνος Μελᾶ.

φωτογραφία

Σχετικὰ μὲ τὸν συγγραφέα Φιλονόη Πόντου

Ἐλέγξτε ξανά

10 Αὐγούστου 1920. Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν

Τὰ ἐδάφη ποὺ ἔχασε ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία στὴν Συνθήκη τῶν Σεβρῶν Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν ...

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: