Ἀρχικὴ σελίς / ἱστορία / Ἰούνιος / 18 Ἰουνίου / 26 Ἰουνίου 1913. Ἡ ἀπελευθέρωσις τῆς Καβάλας.

26 Ἰουνίου 1913. Ἡ ἀπελευθέρωσις τῆς Καβάλας.

Ἀπὸ τὶς 18 Ἰουνίου τοῦ  1913 ὁ Ἑλληνικὸς στόλος εὑρίσκετο ἀγκυροβολημένος στὸ Τσάγεζι.
Στὶς 19 Ἰουνίου τοῦ 1913 τὸ θωρηκτὸ «Ὕδρα» ἐδέχθῃ κανονιοβολισμοὺς ἀπὸ βουλγαρικὸ πυροβολεῖο, τοποθετημένον στὰ ὑψώματα τοῦ Συμβόλου.
Στὸ μεταξὺ ἡ Ἑλληνικὴ στρατιὰ προήλαυνε μέν, ἀλλὰ ἀκόμη δὲν εἶχε πλησιάσῃ τὶς θέσεις τοῦ στόλου, μὲ ἀποτέλεσμα οἱ ἐπὶ κεφαλῆς πλοίαρχοι νὰ ἀποφασίσουν τὴν προσωρινὴ ἀπομάκρυνσίν του ἀπὸ τὸ Τσάγεζι στὶς 22 Ἰουνίου. Ὁ στόλος κατέπλευσε στὸν λιμένα τῆς Θάσου, ὅπου κι ἔγινε τὸ ὁρμητήριόν του ἔως τὸ πέρας τοῦ πολέμου.
Στὶς 23 Ἰουνίου φθάνει διαταγὴ ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖον τῶν Ναυτικῶν γιὰ νὰ ἐκτελεσθῇ παραπειστικὴ ναυτικὴ ἐπίδειξις στὸν λιμένα τῆς Καβάλας.
Ὅλην τὴν ἡμέρα τῆς 24ης Ἰουνίου ὁ στόλος μας ἐκινεῖτο ἐπιδεικτικῶς κι ἐπανειλημμένως ἔξω ἀπὸ τὸν λιμένα τῆς Καβάλας, μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τὸ θωρηκτὸ «Ὕδρα» καὶ πολλὰ μεταγωγικὰ πέριξ αὐτοῦ, τὰ ὁποῖα ὅμως ἦτο κενά.
Ἡ ἐπιδεικτικὴ αὐτὴ κίνησις ἐθορύβησε τοὺς Βουλγάρους, οἱ ὁποῖοι ἐντὸς ἑνὸς 24ώρου ἀπεφάσισαν νὰ ἐκκενώσουν τὴν Καβάλα.
Στὶς 25 Ἰουνίου τοῦ 1913 διατάσσουν γενικὴ ὑποχώρησιν, πιστεύοντας ἴσως πὼς ἡ στρατιὰ τῆς Ἠπείρου ἐπέβαινε ἐπὶ τοῦ στόλου κι ἐντὸς ὁλίγου θὰ εἶχαν ἀπόβασίν της στὴν Καβάλα.
Στὶς 26 Ἰουνίου, κι ἐφ΄ ὅσον ἡ Καβάλα εἶχε ἐκκενωθῇ, τὰ ἀντιτορπιλλικὰ «Δόξα», «Πάνθηρ» καὶ «Ἱέραξ»  κατέπλευσαν στὸ λιμάνι καὶ κατέλαβαν τὴν πόλι.
Στὸ μεταξὺ τὴν νύκτα τῆς 25ης Ἰουνίου τὸ πεζικὸ εἶχε φθάσῃ στὸ Σιδηρόκαστρον.
Ἡ ἀπελευθέρωσις τῆς Ἀνατολικῆς Μακεδονίας, ἔως τὴν Καβάλα, ᾡλοκληρώθη στὶς 8 Ἰουλίου.

Φιλονόη.

Πληροφορίες ἀπὸ «Οἱ πόλεμοι τοῦ 1912-13», Σπυρίδωνος Μελᾶ καὶ ἀπὸ τὴν «Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους», ἐκδοτικὴ Ἀθηνῶν.

Οἱ δύο φωτογραφίες, ἀπὸ τὶς σελίδες 278 καὶ 279, τῆς «Πολιτικῆς Ἱστορίας τῆς Νεωτέρας Ἑλλάδος», τοῦ Σπυρίδωνος Μαρκεζίνου, ἀπεικονίζουν τὸν βασιλέα τῆς Βουλγαρίας Φερδινάρδο (δεξιά) στὰ ἐρείπια τῆς Ἀκροπόλεως τῆς Καβάλας καὶ στὸ ἴδιο ἀκριβῶς σημεῖον, ὀκτὼ μῆνες ἀργότερα, τὸν βασιλεέα Κωνσταντῖνο (ἀριστερά).

Σχετικὰ μὲ τὸν συγγραφέα Φιλονόη Πόντου

Ἐλέγξτε ξανά

10 Αὐγούστου 1920. Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν

Τὰ ἐδάφη ποὺ ἔχασε ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία στὴν Συνθήκη τῶν Σεβρῶν Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν ...

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: