Ἀρχικὴ σελίς / ἱστορία / Ἰούνιος / 27 Ἰουνίου / 27 Ἰουνίου 1913. Ἡ ἀπελευθέρωσις τοῦ Σιδηροκάστρου.

27 Ἰουνίου 1913. Ἡ ἀπελευθέρωσις τοῦ Σιδηροκάστρου.

Ἡ ἀπελεύθερωσις τοῦ Σιδηροκάστρου ἐπετεύχθῃ στὶς 27 ουνίου τοῦ 1913, κατόπιν σκληρῶν μαχῶν, ἀκόμη καὶ μέσα στὸν ποταμ Στρυμώνα.
Οἱ νέες θέσεις τοῦ Ἑλληνικοῦ στρατοῦ ἄλλαξαν πλέον διάταξι καὶ στόχευσι, κι ἐφ΄ ὅσον φυσικὰ τὴν προηγουμένη ἡμέρα εἶχαν καταλάβῃ ἤδη τὴν Στρώμνιτσα,  μποροῦσαν ἐπὶ τέλους, ἀπὸ θέσιν ἐπιθέσεως, νὰ κατευθυνθοῦν πρὸς τὴν καρδιὰ τῆς ἀμύνης τοῦ Βουλγαρικοῦ στρατοῦ.
Ἀπὸ τὶς νέες ἀπελευθερωθεῖσες περιοχὲς τοῦ Σιδηροκάστρου καὶ τῆς Στρωμνίτσης σημειώνεται σημαντικὴ ἀναδιάταξις τῶν Μεραρχιῶν.
Τώρα πιὰ σειρὰ εἶχαν  τὸ Πετρίτσιον καὶ τὰ Στεν τς Κρέσνης.

Ἀπὸ τὴν Στρώμνιτσα καὶ τὸ Σιδηρόκαστρον, κι ἐφ’  ὅσον τὸ Γενικὸ Στρατηγεῖον εἶχε ἤδη μεταφερθῇ στὴν Δοϊράνη, ἀποφασίζεται νὰ χωριστῇ πρσωρινῶς  ἡ στρατιὰ  σὲ δύο τμήματα.
Τὸ ἕνα τμῆμα τῆς στρατιᾶς ἠκολούθησε τὴν δυτικὴ ὄχθη τοῦ Στρυμῶνος καὶ τὸ ἄλλο τὴν ἀνατολική, παραλλήλως μὲ τὴν πορεία τοῦ Στρωμνιτσιώτου ποταμο.

Στὸ μεταξὺ ἡ ἀπροσδόκητος ταχύτης τῆς Ἑλληνικῆς στρατιᾶς εἶχε ἐξαναγκάσῃ τὴν τετάρτη βουλγαρικὴ στρατιά, ποὺ εἶχε τοποθετηθῇ στὸ στίπ, ἔναντι τῶν Σέρβων, νὰ ἀποσπάσῃ σημαντικές της δυνάμεις καὶ νὰ τὶς στείλῃ στὸ Πετρίτσι καὶ τὸ Τσάρεβο Σέλο, γιὰ νὰἀντιμετωπίσῃ τὴν προέλασι τῶν Ἑλλήνων.
Στὶς 27 Ἰουνίου λοιπόν, κι ἐν ᾦ ἡ Ἑλληνικὴ Τετάρτη Μεραρχία ὥδευε πρὸς τὸ Πετρίτσι, κτύπησε αἰφνιδιαστικῶς βουλγαρικὴ φάλαγγα ποὺ ἐβάδιζε στὸν δρόμο λιοβίτσας-Πετριτσίου, καταλαμβάνοντας δώδεκα πυροβόλα. Ἡ σύγκρουσις ἐξηνάγκασε τοὺς Βουλγάρους σὲ φυγὴ καὶ τελικῶς ἡ Τετάρτη Μεραρχία ἐστρατοπεύδευσε τὴν νύκτα στὴν περιοχὴ ΣούσιτσαςΚολεσίνου.
Τὴν ἰδίαν ἡμέρα, ἡ Δευτέρα Μεραρχία, δίχως νὰ μετακινηθῇ ἀπὸ τὶς θέσεις της, ἐδέχθῃ ἐπίθεσι ἀπὸ βουλγαρικὴ φάλαγγα, τὴν ὁποίαν ἐπίσης ἀντιμετώπισε λαμβάνοντας τέσσερα πυροβόλα ὥς λάφυρα.
Ἡ Πέμπτη Μεραρχία στὸ μεταξὺ συνέλαβε ὁλόκληρο βουλγαρικὸ τάγμα καὶ ἡ Τρίτη Μεραρχία συνέλαβε δύο ἀπεκομμένους βουλγαρικοὺς λόχους.

Σὲ κάθε βῆμα δῆλα δὴ τῆς στρατιᾶς τῶν Ἑλλήνων  παρεμόνευε κάποια μικρὴ ἤ μεγάλη παγίδα. Κάθε βῆμα, ἄν καὶ ταχύ, ποτιζόταν μὲ αἷμα. Σὲ κάθε μέτρο ποὺ κατελάμβανε  τὸ στράτευμά μας, οἱ ἐνέδρες καὶ τὰ σημεῖα ποὺ ἀκόμη κατεῖχαν οἱ Βούλγαροι παρουσίαζαν μικρὰ ἤ μεγάλα ἐμπόδια καὶ ἑστίες πολέμου.
Στὶς 29 ουνίου σχεδὸν ὅλα τὰ τμήματα τοῦ στρατοῦ συγκεντρώνονται στὴν περιοχὴ τοῦ Πετριτσίου κι ἀπὸ ἐκεῖ, ἐφ’ ὅχον χωρίστηκαν σὲ τρία τμήματα, ξεκίνησε τὸ ἔνα ἐξ αὐτῶν πορεία γιὰ τὴν Δράμα καὶ τὸ Νευροκόπι.

Φιλονόη

Πληροφορίες ἀπὸ τὸ «Οἱ πόλεμοι 1912-1913» τοῦ Σπυρίδωνος Μελᾶ καὶ τὴν «Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους», Ἐκδοτικὴ Ἀθηνῶν.

Ο φωτογραφίες  π τν «Πολιτικ στορία τς νεωτέρας λλάδος», το Σπυρίδωνος Μαρκεζίνη, τόμος 3, σελίς 276, που πεικονίζονται ο μάχες τς Στρωμνίτσης (δευτέρα)  κα το Σιδηροκάστρου (πρώτη) σ λιθογραφίες τς ποχς.
περιγραφή, π το δημιουργο, ναφέρει:
« κπλήξασα τν νθρωπότητα ς κριθεσα σπουδαιοτέρα τς διαβάσεως τν λπεων π το ννίβα κα το Ναπολέοντος.»  καὶ « λαμπροτέρα σελς το λληνικο πυροβολικο γράφη ες τ κ 1494 μέτρων  ψώματα τς Στρωμνίτσης τν 26-28 ουνίου (911 ουλίου) 1913, τε κυριέφθη κα βουλγαρικ σημαία π το γενναίου μας Σταματίου.»

Σχετικὰ μὲ τὸν συγγραφέα Φιλονόη Πόντου

Ἐλέγξτε ξανά

10 Αὐγούστου 1920. Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν

Τὰ ἐδάφη ποὺ ἔχασε ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία στὴν Συνθήκη τῶν Σεβρῶν Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν ...

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: