Ἀρχικὴ σελίς / ἱστορία / Ἰούλιος / 2 Ἰουλίου / 2 Ἰουλίου 1821. Ὁ Ὑψηλάντης φθάνει στὰ Τρίκορφα.

2 Ἰουλίου 1821. Ὁ Ὑψηλάντης φθάνει στὰ Τρίκορφα.

Ὁ Δημήτριος Ὑψηλάντης ἔφθασε στὴν  Ὕδρα στὶς 8 Ἰουνίου (21 Ἰουνίου μὲ τὸ νέον ἡμερολόγιον) τοῦ 1821, ὥς πληρεξούσιος τοῦ ἀδελφοῦ του, Ἀλεξάνδρου Ὑψηλάντου.

Μὲ τὴν ἄφιξίν του, οἱ στρατιωτικοὶ καὶ ὁ λαὸς ἐνθουσιάσθηκαν, ξεκινώντας τοὺς μεγάλους πανηγυρισμούς, ἀλλὰ οἱ πρόκριτοι καὶ οἱ κοτζαμπάσηδες ἀνέστατώθησαν καί, σιγὰ σιγά, ἔπεσαν σὲ ῥαδιουργίες, πρὸ κειμένου νὰ τὸν ἐκτοπίσουν.

Στὴν Ὕδρα παρέμεινε ἀρκετά, στὴν προσπάθειά του νὰ ὀργανώσῃ καλλίτερα καὶ νὰ γνωρίσῃ, ὅσο τὸ δυνατὸν περισσότερο τὶς νέες συνθῆκες ποὺ καλεῖτο νὰ ἀντιμετωπίσῃ.

Στὶς 2 Ἰουλίου τοῦ 1821 ἐπὶ τέλους ἀπεβιβάσθη στὸ Ἄστρος, γιὰ νὰ  καταλήξῃ, λίγο ἀργότερα, στὰ  Τρίκορφα, ὅπου ἡ ὑποδοχὴ ἦτο ἀπὸ τὶς ὡραιώτερες τῆς Ἑλληνικῆς ἱστορίας.

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, καθὼς ἐπίσης καὶ ὅλοι οἱ ὁπλαρχηγοί, τὸν ἀνεγνώρισαν ἀμέσως ὡς φυσικό τους ἀρχηγό, ἐν ἀντιθέσει μὲ τοὺς προύχοντες ποὺ στὸ πρόσωπό του διέβλεπαν ἐκεῖνον ποὺ θὰ ἐστέκετο ἐμπόδιον στὶς προσωπικές τους φιλοδοξίες.

Ὁ Δημήτριος Ὑψηλάντης, στρατιωτικός, μὲ τὸ ποὺ ἔφθασε στὴν Πελοπόννησο ἀνέλαβε δράσι. Ἐντὸς ὁλίγων ἡμερῶν ξεκίνησε τὴν συγκρότησι τοῦ πρώτου ὀργανωμένου στρατιωτικοῦ σώματος στὴν σύγχρονο ἱστορία τῆς Ἑλλάδος.

Ἀπὸ τὰ Τρίκορφα ξεκινᾶ ἐπισήμως ὁ προσωπικός του ἀγών, ἀγὼν προσφορᾶς καὶ θυσίας, γιὰ τὴν ἀπελευθέρωσι.

Φιλονόη

Πληροφορίες ἀπὸ τὴν «ἐπανάστασι τοῦ ’21», Δημήτριος Φωτιάδης.

φωτογραφία

Σχετικὰ μὲ τὸν συγγραφέα Φιλονόη Πόντου

Ἐλέγξτε ξανά

10 Αὐγούστου 1920. Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν

Τὰ ἐδάφη ποὺ ἔχασε ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία στὴν Συνθήκη τῶν Σεβρῶν Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν ...

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: