Ἀρχικὴ σελίς / ἱστορία / Ἰούλιος / 4 Ἰουλίου / 4 Ἰουλίου 1907. Τόμπρας καὶ Πλατανιᾶς σὲ σοβαρὴ συμπλοκὴ νικοῦν καὶ καταδιώκουν Βουλγάρους.

4 Ἰουλίου 1907. Τόμπρας καὶ Πλατανιᾶς σὲ σοβαρὴ συμπλοκὴ νικοῦν καὶ καταδιώκουν Βουλγάρους.

Τὴν ἄνοιξη τοῦ 1907 εἰσῆλθε στὴν Μακεδονία τὸ σῶμα τοῦ ἀνθυπολοχαγοῦ – φαρμακοποιοῦ Γεωργίου Τόμπρα ἤ καπετὰν Ρουπακιᾶ, μαζὺ μὲ ἄλλα δύο καινούργια σώματα, τοῦ Παπαβιέρου καὶ τοῦ Θειάφη. Τὸ σῶμα τοῦ Τόμπρα ἀνέλαβε τὴν εὐθύνη τῆς περιοχῆς Καστανοχωρίων, ὅπου ἀπὸ τὰ μέσα Ἀπριλίου ἄρχισε ἀμέσως τὴν δράση του.

Ἡ δύναμις τοῦ σώματος ἀνήρχετο σὲ σαράντα (40) ἄνδρες. Μεταξὺ δὲ τῶν ὁπλαρχηγῶν του ἦσαν ὁ καπετὰν Στέφος Γρηγορίου καὶ ὁ Ἰωάννης Σιδέρης. Ὁ Τόμπρας εἶχε μετάσχη τοῦ ἀγῶνος καὶ κατὰ τὰ προηγούμενα ἔτη, ἀρχικὰ ὡς ὑπαρχηγὸς στὸ σῶμα τοῦ καπετᾶν Καβοντόρου, στὸν Βάλτο τῶν Γιαννιτσῶν καί, ἀργότερα ὡς ὑπαρχηγὸς τοῦ Κατεχάκη, στὴν περιοχὴ τοῦ Βερμίου. Ἐπίσης εἶχε ὑπηρετήση ἐπὶ ἕνα διάστημα καὶ στὴν Ἐλασσόνα, ὡς γραμματεὺς τοῦ ἐκεῖ κέντρου τοῦ Ἑλληνικοῦ Κομιτάτου.

Περὶ τὰ τέλη Ἀπριλίου τὸ σῶμα τοῦ καπετᾶν Ρουπακιᾶς συνεπλάκη, κατόπιν προδοσίας, μὲ διλοχία τουρκικοῦ στρατοῦ κατὰ τὸ Νεστόριο, τὴν ὁποίαν καὶ κατεδίωξε. Ἐν συνεχείᾳ τὸ σῶμα περιέτρεξε τὴν περιοχὴ Βοΐου, Γράμμου μέχρι Μοράβα καὶ Βιγλίτσας, ἐκκαθαρίζοντας αὐτὴν ἀπὸ πράκτορες τῶν ξένων προπαγανδιστῶν καὶ  ἀπὸ ληστρικὲς συμμορίες Τουρκαλβανῶν.

Σοβαροτέρα συμπλοκὴ τοῦ σώματος ἔγινε στὶς 24 Ἰουνίου τοῦ 1907 παρὰ τῷ χωρίῳ Σοῦλι τῆς Κορυτσᾶς, ὅπου μετὰ τρίωρον ἀγῶνα ἐξῳντώθη 15μελὴς συμμορία. Στὶς ἀρχὲς Ἰουλίου, ἐνῶ τὸ σῶμα εὑρίσκετο στὴν περιοχὴ Γιαννοχωρίου τῆς Καστοριᾶς, ἰδιαιτέρας πατρίδος τοῦ ὁπλαρχηγοῦ Σιδέρη, ἔφθασε πληροφορία πὼς στὸ χωριὸ Φτελιὰ ἐκρύβετο ἡ συμμορία τοῦ φοβεροῦ βοεβόδος Καρσάκωφ. Ὁ καπετὰν Ρουπακιᾶς ἐζήτησε ἐνισχύσεις ἀπὸ τὸν ἀνθυπολοχαγὸ Νικόλαο Πλατανιά, ποὺ μὲ τὸ ψευδώνυμο καπετὰν Λαχτάρας, εἶχε μπῆ στὴν Μακεδονία τὸν Μάϊο καὶ δροῦσε ἐπίσης στὰ Καστανοχώρια. Ὁ Πλατανιᾶς σκοτώθηκε στὸν ἑλληνοβουλγαρικὸ πόλεμο τοῦ 1913.

Στὶς 3 Ἰουλίου τὰ δύο ἡνωμένα σώματα ἐκινήθησαν, μὲ νυκτερινὴ πορεία καί, κατὰ τὰ ξημερώματα τῆς 4ης Ἰουλίου ἔφθασαν στὴν Φτελιά. Ὁ βοεβόδας Καρσάκωφ, ἀκούγοντας τὰ γαυγίσματα τῶν σκύλων, ἐνόμισε πὼς εἶχε φθάση στὸ χωριὸ τουρκικὸ ἀπόσπασμα καὶ ἀθέατος βγῆκε στὴν ἀντίθετο πλευρά. Τὰ σώματα μπῆκαν στὸ χωριὸ καὶ μὴ εὑρίσκοντας τὴν συμμορία προέβησαν σὲ συλλήψεις πρακτόρων τοῦ κομιτάτου, ἐν συνεχείᾳ δὲ ἐκινήθησαν πρὸς τὴν ἔξοδο.

Καθ΄ ὥν ὅμως χρόνον πορεύοντο μέσα σ΄ ἕνα στενό, κοντὰ στὸ χωριό, προσεβλήθησαν ἀπὸ τὴν συμμορία τοῦ Καρσάκωφ, ἡ ὁποία εἶχε στήση ἐνέδρα στὸ ἐπικίνδυνο ἐκεῖνο μέρος καὶ ἄρχισε συμπλοκή.

Ὕστερα ἀπὸ σκληρὸ ἀγῶνα, τὸ σῶμα τοῦ Ρουπακιᾶ κατῴρθωσε νὰ βγῇ ἀπὸ τὸ στενὸ καὶ νὰ καταλάβῃ ἕναν λόφο, ἔναντι τῶν Βουλγάρων, μὲ πυκνὰ δὲ πυρὰ νὰ ἐπιτύχῃ τὴν ἀπαγγίστρωση καὶ τῶν ὑπολοίπων ἀνταρτῶν. Ἐπηκολούθησε τότε μάχη ἐκ τοῦ συστάδην, μέχρις ὅτου δι΄ἐφόδου, ἐκ μέρους κυρίως τῶν ὁπλαρχηγῶν Στέφου καὶ Σιδέρη, ἐξετοπίσθηκαν οἱ κομιτατζῆδες ἀπὸ τὶς ὀχυρὲς θέσεις ποὺ κατεῖχαν καὶ ἐτράπησαν οἱ περισσότεροι εἰς φυγήν, πλὴν τοῦ βοεβόδος καὶ μερικῶν ἀνδρῶν του, ποὺ εἶχαν καταλάβη νέες θέσεις καὶ ἐξηκολουθούσαν νὰ μάχονται γενναῖα.

Τελικὰ τὰ ἀνταρτικὰ σώματα κατῴρθωσαν νὰ πλησιάσουν στὶς καινούργιες θέσεις τῶν Βουλγάρων κομιτατζήδων καὶ νὰ τοὺς τρέψουν ἐκ νέου εἰς φυγήν. Κατὰ τὴν ὥρα τῆς φυγῆς οἱ Ἕλληνες ἀντάρτες ἄρχισαν νὰ ρίχνουν ὁμοβροντίες, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ σκοτωθῇ ὁ φημισμένος Νᾶσο Καρσάκωφ καὶ ἄλλοι 20 περίπου ἀπὸ τοὺς συντρόφους του. Τὰ δύο σώματα Τόμπρα καὶ Πλατανιᾶ συνέχισαν τὴν δράση τους στὴν περιοχὴ τῶν Καστανοχωρίων ἔως τοῦ Φθινοπώρου τοῦ 1907, ὁπότε κι ἐπέστρεψαν στὴν Ἑλλάδα

Χλόη

Πληροφορίες ἀπὸ τὸ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝ», Παύλου Τσάμη, ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1975.

φωτογραφία Τόμπρα

Σχετικὰ μὲ τὸν συγγραφέα Χλόη Ἑλλάς

Ἐλέγξτε ξανά

10 Αὐγούστου 1920. Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν

Τὰ ἐδάφη ποὺ ἔχασε ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία στὴν Συνθήκη τῶν Σεβρῶν Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν ...

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: