Ἀρχικὴ σελίς / ἱστορία / Αὔγουστος / 10 Αὐγούστου / 10 Αὐγούστου 1920. Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν

10 Αὐγούστου 1920. Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν

Τὰ ἐδάφη ποὺ ἔχασε ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία στὴν Συνθήκη τῶν Σεβρῶν

Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν ὑπεγράφη στὶς 28 Ἰουλίου/10 Αὐγούστου 1920 στὴν πόλη Σὲβρ (Sevres) τῆς Γαλλίας, φέρνοντας τὴν εἰρήνη ἀνάμεσα στὴν Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία καὶ τὶς Συμμαχικὲς καὶ σχετιζόμενες Δυνάμεις μετὰ τὸν Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ἐκ μέρους τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας ἔγινε ἀποδέκτη ἀπὸ τὸν σουλτάνο Μεχμὲτ ΣΤ΄, ὁ ὁποῖος προσπαθοῦσε νὰ σώσῃ τὸν θρόνο του, ἀλλὰ ἀπεῤῥίφθη ἀπὸ τὸ ἀνεξάρτητο κίνημα τῶν Νεοτούρκων. Τὸ κίνημα ὑπὸ τὴν ἡγεσία τοῦ Μουσταφὰ Κεμάλ, χρησιμοποίησε αὐτὴ τὴν διένεξη γιὰ νὰ αὐτοανακηρυχθῇ κυβέρνησις καὶ νὰ καταργήσῃ τὴν μοναρχία.

Οἱ βασικοὶ ὀροὶ τῆς συνθήκης ἦταν: ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία παρέδιδε τὴν κυριαρχία τῆς Μεσοποταμίας (Ἰράκ), τῆς Παλαιστίνης καὶ τῆς Ὑπεριορδανίας στὴν Βρεταννία ὡς προτεκτοράτα τῆς Κοινωνίας τῶν Ἐθνῶν, τὴν Συρία καὶ τὸν Λίβανο στὴν Γαλλία ἐπίσης ὡς προτεκτοράτα. Ἡ Χετζὰζ (μέρος τῆς σημερινῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας) τὸ Κουρδιστὰν καὶ ἡ Ἀρμενία θὰ γίνονταν ἀνεξάρτητα κράτη.

Βόρειος Ἤπειρος ἐνσωματώνετο στὸ ἱδρυόμενο Ἀλβανικὸ κράτος, οὐσιαστικὰ προτεκτοράτο τῆς Ἰταλίας. Τὰ Δωδεκάνησα παρεδόθησαν στὴν Ἰταλία, ἡ ὁποία συμφώνησε νὰ τὰ δόσῃ ἐκτὸς ἀπὸ τὴν Ῥόδο καὶ τὸ Καστελλόριζο στὴν Ἑλλάδα καί, ἐὰν ἡ Βρεταννία ἔδινε τὴν Κύπρο στὴν Ἑλλάδα, τότε (μετὰ ἀπὸ δημοψήφισμα) θὰ ἔδιναν κι αὐτὰ τὰ νησιὰ (ἡ συμφωνία ἀκυρώθηκε ἀπὸ τὴν Ἰταλία τὸ 1922).

Στὴν Ἑλλάδα παρεχωροῦντο τὰ νησιὰ Ἴμβρος καὶ Τένεδος, καὶ ἡ Θρᾴκη ἀπὸ τὴν ὁποία ἡ Βουλγαρία παραιτεῖτο ὁριστικὰ ἀπὸ κάθε δικαίωμά της σὲ αὐτήν. Ἡ περιοχὴ τῆς Σμύρνης ἕμενε ὑπὸ τὴν ὀνομαστικὴ ἐπικυριαρχία τοῦ Σουλτάνου ἀλλὰ θὰ διοικεῖτο ἀπὸ Ἕλληνα Ἁρμοστή, ὡς ἐντολοδόχο τῶν Συμμάχων, καὶ θὰ μποροῦσε νὰ προσαρτηθῇ στὴν Ἑλλάδα μετὰ ἀπὸ πέντε χρόνια μὲ δημοψήφισμα.

Τὰ στενὰ τῶν Δαρδανελλίων καὶ ἡ θάλασσα τοῦ Μαρμαρᾶ ἀποστρατικοποιήθησαν καὶ ἔγιναν διεθνὴς περιοχή, οἱ Σύμμαχοι ἀπέκτησαν τὸν οἰκονομικὸ ἔλεγχο τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας καὶ τέλος, καθορίζοντο ἡ ἰσότης καὶ τὰ δικαιώματα τῶν μειονοτήτων.

Σοβιετικὴ Ἕνωσις δὲν συμμετεῖχε καὶ ἔκανε ξεχωριστὴ συνθήκη μὲ τοὺς Ὀθωμανούς.

Ὡστόσο ἡ Συνθήκη οὐδέποτε ἴσχυσε, διότι οὐδέποτε ἐνεκρίθη ἀπὸ κάποιο κοινοβούλιο τῶν χωρῶν τῆς Ἀντάντ, οὔτε τῆς Ἑλλάδος. Οὐσιαστικὰ δὲν ἀπέκτησε νομικὴ ὀντότητα.

Μετὰ τὴν ἐπικράτηση τῶν Νεοτούρκων, ποὺ μετέφεραν τὴν πρωτεύουσα στὴν Ἄγκυρα, καὶ τὴν Μικρασιατικὴ Καταστροφή, οἱ σύμμαχοι ἀναγκάσθηκαν νὰ ὑπογράψουν νέα συνθήκη (Συνθήκη τῆς Λωζάννης) τὸ 1922, μὲ εὐνοϊκοτέρους ὅρους γιὰ τὴν Νέα (πλέον) Τουρκία.

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

Σχετικὰ μὲ τὸν συγγραφέα Κωνσταντῖνος Δημητριάδης

Ἐλέγξτε ξανά

17 Ἰουλίου 1822. Ὁ Κολοκοτρώνης κλείνει τὸν Δράμαλη στὴν «φάκα»!

Τὸ 1822, ἔτος σοβαρῶν γεγονότων γιὰ τὴν πορεία τῆς Ἐπαναστάσεως, Ἐλεύθερο κράτος δὲν εἴχαμε, ἀλλὰ ...

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: